Pædagogik i Børnebiksen Svendborg

I Børnebiksen arbejder vi ud fra de styrkede pædagogiske læreplaner og vi har valgt at sætte ekstra fokus på:

 

  • Natur, udeliv og science
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Alsidig, personlig udvikling
Naturbørnehave i Svendborg
Privat Børnehave med fokus på kreativitet i Svendborg

Natur, udeliv og science

I Børnebiksen lægger vi stor vægt på udelivet og at børnene får et godt kendskab til naturen, og alt hvad den kan. Vores naturområde og naturen omkring os generelt er vores udgangspunkt sammen med vores legeplads, hvor vi også har et græsområde med bålplads. 

Vi laver mad over bål og undersøger, hvilke grene der er bedst til bål.
Vi lærer, at man skal være ved bålet hele tiden.
Vi lærer, at snobrødsbagning tager den tid, det nu en gang tager.
Dejen til snobrød er et sandt studie i science – hvad sker der med gær, når man rører det ud i vand? Og hvad sker der, når dejen hæver? 

Vi laver spire- og krible-krable-projekter, hvor vi eksempelvis laver kartoffelfælder til insekterne og skovtrolde ud af pinde og mos.

Vi undersøger, hvad der sker, når vi putter et frø i jorden – hvad skal vi huske, hvis det skal gro? Vi kæmper med at løfte de store sten og tjekker, hvad der lever derunder. 

Vuggestuen er på krible-krable-ture, hvor de får mulighed for at fordybe sig med at spise madpakker udenfor og finde små dyr. Vi går ud og undersøger, hvad der sker med vandpytterne, når det har været frostvejr. Vi laver islygter, og vi betragter, hvor magisk det er, når vand fryser til is. Hvordan føles det – uf det er koldt! 

Kommunikation og sprog

Arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø ”kommunikation og sprog” understøtter, at alle børn udvikler sprog, som bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i de nære relationer med forældre samt andre omsorgspersoner, i fællesskaber med andre børn og sammen med det daglige personale. Vi skal agere rollemodeller samt guide til at indgå i fællesskaber med andre børn. 

Børns sprog udvikles i dialoger med os voksne ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål og lege med sproget. Både kommunikation og sprog er centralt for at børnene kan danne relationer, indgå i fællesskaber og knytte venskaber.

Vi ser legen som en god øvelse for barnets nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sætninger. Det er os som personale, der skal være opmærksomme på, at de børn, der ikke af sig selv indgår i samtaler, lege eller aktiviteter, bliver inddraget. Formålet er at inddrage børnene i fællesskaber, som understøtter deres kommunikation og sproglige udvikling. 

Vi har ekstra fokus på de børn, der er sprogligt udfordrede. Vi samarbejder med en talepædagog, og hvis der er behov for det, danner vi mindre lege- og aktivitetsgrupper, så der bliver mere ro og tid til at fokusere på sprog, kommunikationsarbejdet og den gode legerelation.

Erfaringen viser os, at dannes der gode legerelationer, så styrkes sprog og kommunikation også den vej. 

Privat Vuggestue i Svendborg på Fyn
Skovbørnehave i Svendborg

Krop, sanser og bevægelse

Kroppen er et stort sammensat sanse- og nervesystem, som udgør fundamentet for at opfatte og begribe verden. Sanserne er barnets adgang til direkte og konkrete erfaringer med omgivelserne og derfor også fundamentet for det fysiske og psykiske helbred samt sociale udvikling og trivsel. 

I Børnebiksen inviteres barnet til at få afvekslende kropslige erfaringer i et læringsmiljø, hvor kropsglæde, kreativitet og leg er nøgleordene, og hvor vi tilpasser støtten til det enkelte barn. Barnet skal opleve glæde ved at bruge kroppen og lære at vise respekt for egne og andres kropslige grænser. 

Vi tilrettelægger hverdagen, så det enkelte barn hele dagen har og får mulighed for at bruge sin krop, både fin- og grovmotorisk. 

Alsidig, personlig udvikling

Vi ønsker at medvirke til, at børns selvværdsfølelse bliver positiv og stærk, og at de bliver fortrolige med egne følelser. Vores ambition er, at alle børn i vores vuggestue og børnehave er trygge og får den omsorg, de har behov for, så de udvikler engagement, livsduelighed, gå-på-mod og kompetencer til at deltage i fællesskaber. 

Vi respekterer, at vi alle er forskellige, og der skal være plads til alle i fællesskaberne. 
Vi har daglige rutiner og faste ritualer, som understøtter tryghed og giver forudsigelighed. 
Vi støtter børnene i deres personlige udvikling, selvstændighed og selvværd. 
Vi er bevidste om samspil og tilknytning børn imellem, derfor tager vi højde for børnesammensætningen i visse aktiviteter.
Vi sætter ord på følelser og anerkender alle følelser. 

De voksne er i børnehøjde, er nærværende og tilgængelige, de er vigtige rollemodeller og de er den trygge base, som skaber tydelige rammer for børnenes udvikling. 

Vi arbejder bevidst på, at børnene i takt med at de bliver mere og mere selvhjulpne og selvstændige tager del i det praktiske arbejde, når det kan lade sig gøre. De hjælper med at tømme opvaskemaskine, lægge vasketøj sammen, tørre borde af og så videre. Det er med til at give børnene en følelse af at være vigtig i fællesskabet, at høre til og at kunne mestre noget. 

Vi engagerer os i det som børnene er optagne af, så vi på den måde fremmer børnenes evne til at fordybe sig og til at være nysgerrige.